அதிபத்தர்
அப்பூதியடிகள்
அமர்நீதி நாயனார்
அரிவாட்டாய நாயனார்
ஆனாய நாயனார்
இசைஞானியார்
இடங்கழி நாயனார்
இயற்பகை நாயனார்
இளையான்குடிமாறார்
உருத்திரபசுபதி நாயனார்
எறிபத்த நாயனார்
ஏயர்கோன் கலிகாமர்
ஏனாதி நாதர்
ஐயடிகள் காடவர்கோன்
கணநாதர்
கணம்புல்லர்
கண்ணப்பர்
கலிய நாயனார்
கழறிற்றறிவார்
கழற்சிங்கர்
காரி நாயனார்
காரைக்கால் அம்மையார்
குங்கிலியகலையனார்
குலச்சிறையார்
கூற்றுவர் ( சேரமான் பெருமான் )
கலிக்கம்ப நாயனார்
கோச்செங்கட் சோழன்
கோட்புலி நாயனார்
சடைய நாயனார்
சண்டேசுவர நாயனார்
சத்தி நாயனார்
சாக்கியர்
சிறப்புலி நாயனார்
சிறுதொண்டர்
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
செருத்துணை நாயனார்
சோமசிமாறர்
தண்டியடிகள்
திருக்குறிப்புத் தொண்டர்
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி
திருநாவுக்கரசர்
திருநாளை போவார்
திருநீலகண்டர்
திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்
திருநீலநக்க நாயனார்
திருமூலர்
நமிநந்தியடிகள்
நரசிங்க முனையர்
நின்றசீர் நெடுமாறன்
நேச நாயனார்
புகழ்ச் சோழ நாயனார்
புகழ்த்துணை நாயனார்
பூசலார்
பெருமிழலைக் குறும்பர்
மங்கையர்க்கரசியார்
மானக்கஞ்சாற நாயனார்
முருக நாயனார்
முனையடுவார் நாயனார்
மூர்க்க நாயனார்
மூர்த்தி நாயனார்
மெய்ப்பொருள் நாயனார்
வாயிலார் நாயனார்
விறன்மிண்ட நாயனார்
தில்லை வாழ் அந்தணர்
பொய்யடிமையில்லாத புலவர்
பத்தராய்ப் பணிவார்கள்
பரமனையே பாடுவார்
சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்
முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார்
முழுநீறு பூசிய முனிவர்
அப்பாலும் அடிசார்ந்தார்

மெய்ப்பொருள் நாயனார் - Meiporul Nayanar

Guru poosai: கார்த்திகை - உத்திரம்

"வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்" – திருத்தொண்டத்தொகை

சேதிநாட்டின் தலைநகரம் திருக்கோவலூர். மலையமான் மரபில் வந்தவர். மெய்ப் பொருள் நாயனார். தமது செல்வம் அனைத்தும் அடியவர்களுக்காகவே என நினைத்தார். மகிழ்ச்சிப் பொங்க அவர்க்குக் கொடுத்து வந்தார். இத்தகு நாளில் முத்தநாதன் என்னும் மாற்றரசன் நாயனாரிடத்துப் பகைமை கொண்டான். பலமுறை படையெடுத்துத் தோற்றுப் போனான். சிவனடியார் வேடம் கொண்டே மெய்ப்பொருளாரை வெல்ல முடியும் என எண்ணினான். உடம்பெங்கும் திருநீறு பூசினான். சடைமுடிகள் புனைந்தான். கையில் ஓலைச் சுவடி ஏந்தி அதனுள் ஒரு கத்தியை மறைத்து வைத்துக் கட்டிக் கொண்டான். பொய்த்தவ வேடங்கொண்டு மெய்ப்பொருளார் அரண்மனைக்குள் புகுந்தான். 

தடை பல கடந்து உள் புகுந்தான். மெய்க்காவலன் தத்தன் தடுத்தான். அரசர் துயில் கொள்ளும் அறையில் நுழைந்தான். உங்கள் நாயகனார் உரைத்த ஆகமநூல் உமக்குக் கூற வந்தேன் என்றான். நாயனார் ஆசனத்தில் அவனை அமர்த்தித் தாம் கீழிருந்து வணங்கினார். அப்போது முத்தநாதன் அவரைக் கத்தியால் குத்தினான். பகைவனை வெட்ட வந்த தத்தனை நாயனார் தடுத்துத் தத்தா நமர் என்றார். அவருக்குத் துன்பம் ஏதும் வாராமல் எல்லையில் கொண்டு போய்விட்டு வா என ஆணையிட்டார். அரசர் ஆணையைத் தத்தன் நிறைவேற்றினான். ஐயந் செய்தது யார்செய்யவல்லார் என அரசர் மகிழ்ந்தார். அரசியலாரையும் அரசியாரையும் அழைத்துப் பரவிய திருநீற்று அன்பு பாதுகாத்து உய்ப்பீர் என ஆணையிட்டார். இறைவன் நாயனாருக்குத் திருக்காட்சி நல்கினான்.
 

Back to Top