திருவள்ளுவர்


விரும்பிய அதிகாரத்திற்கு செல்ல
அதிகார எண்:


உரை நூல் தேர்வு
பரிமேழலகர்
மு.வரதராசனார்
Gu.Pope
Explanation

தேடல்
Starts with | Contains

Show Thamizh keyboardபால் இயல் அதிகாரம் குறள்
அறத்துப்பால் பாயிரவியல்கடவுள் வாழ்த்து (1-10)
அறத்துப்பால் பாயிரவியல்வான்சிறப்பு (11-20)
அறத்துப்பால் பாயிரவியல்நீத்தார் பெருமை (21-30)
அறத்துப்பால் பாயிரவியல்அறன்வலியுறுத்தல் (31-40)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்இல்வாழ்க்கை (41-50)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்வாழ்க்கைத் துணைநலம் (51-60)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்புதல்வரைப் பெறுதல் (61-70)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்அன்புடைமை (71-80)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்விருந்தோம்பல் (81-90)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்இனியவைகூறல் (91-100)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்செய்ந்நன்றி அறிதல் (101-110)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்நடுவு நிலைமை (111-120)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்அடக்கமுடைமை (121-130)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்ஒழுக்கமுடைமை (131-140)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்பிறனில் விழையாமை (141-150)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்பொறையுடைமை (151-160)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்அழுக்காறாமை (161-170)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்வெஃகாமை (171-180)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்புறங்கூறாமை (181-190)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்பயனில சொல்லாமை (191-200)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்தீவினையச்சம் (201-210)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்ஒப்புரவறிதல் (211-220)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்ஈகை (221-230)
அறத்துப்பால் இல்லறவியல்புகழ் (231-240)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்அருளுடைமை (241-250)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்புலான்மறுத்தல் (251-260)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்தவம் (261-270)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்கூடாவொழுக்கம் (271-280)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்கள்ளாமை (281-290)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்வாய்மை (291-300)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்வெகுளாமை (301-310)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்இன்னாசெய்யாமை (311-320)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்கொல்லாமை (321-330)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்நிலையாமை (331-340)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்துறவு (341-350)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்மெய்யுணர்தல் (351-360)
அறத்துப்பால் துறவறவியல்அவாவறுத்தல் (361-370)
அறத்துப்பால் ஊழியல்ஊழ் (371-380)
பொருட்பால் அரசியல்இறைமாட்சி (381-390)
பொருட்பால் அரசியல்கல்வி (391-400)
பொருட்பால் அரசியல்கல்லாமை (401-410)
பொருட்பால் அரசியல்கேள்வி (411-420)
பொருட்பால் அரசியல்அறிவுடைமை (421-430)
பொருட்பால் அரசியல்குற்றங்கடிதல் (431-440)
பொருட்பால் அரசியல்பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (441-450)
பொருட்பால் அரசியல்சிற்றினஞ்சேராமை (451-460)
பொருட்பால் அரசியல்தெரிந்துசெயல்வகை (461-470)
பொருட்பால் அரசியல்வலியறிதல் (471-480)
பொருட்பால் அரசியல்காலமறிதல் (481-490)
பொருட்பால் அரசியல்இடனறிதல் (491-500)
பொருட்பால் அரசியல்தெரிந்துதெளிதல் (501-510)
பொருட்பால் அரசியல்தெரிந்துவினையாடல் (511-520)
பொருட்பால் அரசியல்சுற்றந்தழால் (521-530)
பொருட்பால் அரசியல்பொச்சாவாமை (531-540)
பொருட்பால் அரசியல்செங்கோன்மை (541-550)
பொருட்பால் அரசியல்கொடுங்கோன்மை (551-560)
பொருட்பால் அரசியல்வெருவந்தசெய்யாமை (561-570)
பொருட்பால் அரசியல்கண்ணோட்டம் (571-580)
பொருட்பால் அரசியல்ஒற்றாடல் (581-590)
பொருட்பால் அரசியல்ஊக்கமுடைமை (591-600)
பொருட்பால் அரசியல்மடியின்மை (601-610)
பொருட்பால் அரசியல்ஆள்வினையுடைமை (611-620)
பொருட்பால் அரசியல்இடுக்கணழியாமை (621-630)
பொருட்பால் அமைச்சியல்அமைச்சு (631-640)
பொருட்பால் அமைச்சியல்சொல்வன்மை (641-650)
பொருட்பால் அமைச்சியல்வினைத்தூய்மை (651-660)
பொருட்பால் அமைச்சியல்வினைத்திட்பம் (661-670)
பொருட்பால் அமைச்சியல்வினைசெயல்வகை (671-680)
பொருட்பால் அமைச்சியல்தூது (681-690)
பொருட்பால் அமைச்சியல்மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல் (691-700)
பொருட்பால் அமைச்சியல்குறிப்பறிதல் (701-710)
பொருட்பால் அமைச்சியல்அவையறிதல் (711-720)
பொருட்பால் அமைச்சியல்அவையஞ்சாமை (721-730)
பொருட்பால் அரணியல்நாடு (731-740)
பொருட்பால் அரணியல்அரண் (741-750)
பொருட்பால் கூழியல்பொருள்செயல்வகை (751-760)
பொருட்பால் படையில்படைமாட்சி (761-770)
பொருட்பால் படையில்படைச்செருக்கு (771-780)
பொருட்பால் நட்பியல்நட்பு (781-790)
பொருட்பால் நட்பியல்நட்பாராய்தல் (791-800)
பொருட்பால் நட்பியல்பழைமை (801-810)
பொருட்பால் நட்பியல்தீ நட்பு (811-820)
பொருட்பால் நட்பியல்கூடாநட்பு (821-830)
பொருட்பால் நட்பியல்பேதைமை (831-840)
பொருட்பால் நட்பியல்புல்லறிவாண்மை (841-850)
பொருட்பால் நட்பியல்இகல் (851-860)
பொருட்பால் நட்பியல்பகைமாட்சி (861-870)
பொருட்பால் நட்பியல்பகைத்திறந்தெரிதல் (871-880)
பொருட்பால் நட்பியல்உட்பகை (881-890)
பொருட்பால் நட்பியல்பெரியாரைப் பிழையாமை (891-900)
பொருட்பால் நட்பியல்பெண்வழிச்சேறல் (901-910)
பொருட்பால் நட்பியல்வரைவின்மகளிர் (911-920)
பொருட்பால் நட்பியல்கள்ளுண்ணாமை (921-930)
பொருட்பால் நட்பியல்சூது (931-940)
பொருட்பால் நட்பியல்மருந்து (941-950)
பொருட்பால் குடியியல்குடிமை (951-960)
பொருட்பால் குடியியல்மானம் (961-970)
பொருட்பால் குடியியல்பெருமை (971-980)
பொருட்பால் குடியியல்சான்றாண்மை (981-990)
பொருட்பால் குடியியல்பண்புடைமை (991-1000)
பொருட்பால் குடியியல்நன்றியில்செல்வம் (1001-1010)
பொருட்பால் குடியியல்நாணுடைமை (1011-1020)
பொருட்பால் குடியியல்குடிசெயல்வகை (1021-1030)
பொருட்பால் குடியியல்உழவு (1031-1040)
பொருட்பால் குடியியல்நல்குரவு (1041-1050)
பொருட்பால் குடியியல்இரவு (1051-1060)
பொருட்பால் குடியியல்இரவச்சம் (1061-1070)
பொருட்பால் குடியியல்கயமை (1071-1080)
காமத்துப்பால் களவியல்தகையணங்குறுத்தல் (1081-1090)
காமத்துப்பால் களவியல்குறிப்பறிதல் (1091-1100)
காமத்துப்பால் களவியல்புணர்ச்சிமகிழ்தல் (1101-1110)
காமத்துப்பால் களவியல்நலம்புனைந்துரைத்தல் (1111-1120)
காமத்துப்பால் களவியல்காதற்சிறப்புரைத்தல் (1121-1130)
காமத்துப்பால் களவியல்நாணுத்துறவுரைத்தல் (1131-1140)
காமத்துப்பால் களவியல்அலரறிவுறுத்தல் (1141-1150)
காமத்துப்பால் கற்பியல்பிரிவாற்றாமை (1151-1160)
காமத்துப்பால் கற்பியல்படர்மெலிந்திரங்கல் (1161-1170)
காமத்துப்பால் கற்பியல்கண்விதுப்பழிதல் (1171-1180)
காமத்துப்பால் கற்பியல்பசப்புறுபருவரல் (1181-1190)
காமத்துப்பால் கற்பியல்தனிப்படர்மிகுதி (1191-1200)
காமத்துப்பால் கற்பியல்நினைந்தவர்புலம்பல் (1201-1210)
காமத்துப்பால் கற்பியல்கனவுநிலையுரைத்தல் (1211-1220)
காமத்துப்பால் கற்பியல்பொழுதுகண்டிரங்கல் (1221-1230)
காமத்துப்பால் கற்பியல்உறுப்புநலனழிதல் (1231-1240)
காமத்துப்பால் கற்பியல்நெஞ்சொடுகிளத்தல் (1241-1250)
காமத்துப்பால் கற்பியல்நிறையழிதல் (1251-1260)
காமத்துப்பால் கற்பியல்அவர்வயின்விதும்பல் (1261-1270)
காமத்துப்பால் கற்பியல்குறிப்பறிவுறுத்தல் (1271-1280)
காமத்துப்பால் கற்பியல்புணர்ச்சிவிதும்பல் (1281-1290)
காமத்துப்பால் கற்பியல்நெஞ்சொடுபுலத்தல் (1291-1300)
காமத்துப்பால் கற்பியல்புலவி (1301-1310)
காமத்துப்பால் கற்பியல்புலவி நுணுக்கம் (1311-1320)
காமத்துப்பால் கற்பியல்ஊடலுவகை (1321-1330)

Back to Top