அறுவகைச் சமயம்
ஆருயிர்க்கெல்லாம் அன்பு
ஆலயங்களில் பலிபீடம் எதற்காக?
இருவினை
இவளோ கொங்கச் செல்வி
கடவுள் துகள் - "ஹிக்ஸ் போசான்"
கருவறை இருட்டாக இருப்பது ஏன்?
கால காலன்
குருப்பெயர்ச்சியில் குழப்பம்
கோவிலுக்கு ஒரு தலமரம் ஏன் வந்தது?
கோவில் கோபுரமும் விமானமும் ஒன்றா?
சித்திரைச் சிறப்பு
சிலம்பு காட்டும் செவ்வேள்
சிவஞானமுனிவர்
சிவலிங்க வழிபாடு
திருக்கோயில் கருவறைக்குள் மகளிர் நுழையலாமா?
தென்புலத்தார் தெய்வ வழிபாடு
தொல் கார்த்திகை வழிபாடு
நூல்போன சங்கிலி
பஞ்ச கவ்வியத்தின் உண்மை
பிரதோஷ வழிபாடு பிறதேச வழிபாடு
மகப்பேறு
மூத்த பிள்ளையார் வழிபாடு

ஆய்வு கட்டுரைகள்-Research Articles:

S.no Article Name Author
1அறுவகைச் சமயம்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
2ஆருயிர்க்கெல்லாம் அன்பு முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
3ஆலயங்களில் பலிபீடம் எதற்காக?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
4இருவினைமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
5இவளோ கொங்கச் செல்விந.சீனிவாசன்
6கடவுள் துகள் - "ஹிக்ஸ் போசான்"
7கருவறை இருட்டாக இருப்பது ஏன்?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
8கால காலன்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
9குருப்பெயர்ச்சியில் குழப்பம்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
10கோவிலுக்கு ஒரு தலமரம் ஏன் வந்தது?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
11கோவில் கோபுரமும் விமானமும் ஒன்றா?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
12சித்திரைச் சிறப்புமுனைவர் ந.இரா.சென்னியப்பனார்
13சிலம்பு காட்டும் செவ்வேள்முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
14சிவஞானமுனிவர்முனைவர் ர. வையாபுரி
15சிவலிங்க வழிபாடுமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
16திருக்கோயில் கருவறைக்குள் மகளிர் நுழையலாமா?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
17தென்புலத்தார் தெய்வ வழிபாடுமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
18தொல் கார்த்திகை வழிபாடுமுனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
19நூல்போன சங்கிலிமுனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
20பஞ்ச கவ்வியத்தின் உண்மைமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
21பிரதோஷ வழிபாடு பிறதேச வழிபாடுமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
22மகப்பேறுமுனைவர் ந.இரா.சென்னியப்பனார்
23மூத்த பிள்ளையார் வழிபாடுமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
Back to Top