தத்துவக் கட்டுரைகள-Philosophy Articles:

S.no Article Name Author
1ஆதிரை நாளும் அம்பலக் கூத்தனும்முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
2இது அவன் திருவுருமுனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
3எங்கெங்கு காணினும் சிவலிங்கமேமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
4ஏகாசமிட்ட இருடிகளின் ஆகாசக் காவல்முனைவர் அ.மா.இலட்சுமிபதிராசு
5ஒன்பான் இரவு (நவராத்திரி)முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
6கந்தர் சட்டி விரதம்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
7சிவஞானபோதம்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
8சிவன் கோயிலும் செம்மை வாழ்வும்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
9செய்த குற்றங்கள்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
10தமிழர் திருமணம்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
11திருக்கோயில்களில் செய்யத் தக்கவைமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
12தில்லையுள் கூத்தன்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
13தீப ஆராதனைகளின் விளக்கங்கள்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
14நான்மறைமுனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
15பட்டிவிநாயகர்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
16வழிபாடு மந்திரம் வேள்வி்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
17வாழ்க ஆனினம்முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
18வாழ்வியல் சடங்குகளில் திருமுறை மந்திரங்கள்முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
Back to Top