நல்காது ஒழியான்

நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பிதற்றி நயன நீர் மல்கா வாழ்த்தா வாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி பல்கால் உன்னைப் பாவித்து பரவி பொன்னம்பலம் என்றே ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இரங்கி அருளாய் என்னை உடையானே.